Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Locatie                                                          Exploitatie Cultuur Haven Veghel B.V., tevens handelend onder de naam Krachtvoer Events Noordkade en Café De Afzakkerij.

Opdrachtgever                                            de wederpartij van Locatie, de koper, huurder.

Overeenkomst/                                           de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Locatie

Opdrachtbevestiging                                

Annulering                                                   de door Opdrachtgever gedane mededeling dat van één of meer
overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door Locatie gedane mededeling dat één of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet verleend zullen worden.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1            De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk voor iedere aanbieding,

offerte en overeenkomst tussen Locatie en Opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2            Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd

mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.3            Op de overeenkomst zijn tevens uitsluitend de huisregels van Locatie van toepassing, welke als bijlage bij de overeenkomst zijn gevoegd en te raadplegen zijn via cultuurhavenveghel.nl. Indien er tegenstrijdigheid bestaat tussen deze algemene voorwaarden en de huisregels, dan geldt hetgeen is opgenomen in de huisregels.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

3.1            De door of namens Locatie gedane aanbiedingen zijn 15 werkdagen geldig, tenzij

anders vermeld en/of tenzij Locatie de aanbieding binnen die termijn intrekt. Na deze periode vervallen eventuele opties en kan Locatie de gereserveerde capaciteit aanwenden voor andere aanvragen.

3.2            Locatie zendt Opdrachtgever een opdrachtbevestiging. Door hiermee akkoord te gaan, bindt Opdrachtgever zich aan de verstrekte opdracht.

3.3            Indien Opdrachtgever zelf een cateraar contracteert, wordt een vergoeding in rekening gebracht die in de overeenkomst wordt vastgelegd. Tevens wordt separaat een HACCP verklaring opgesteld en ondertekend door de cateraar.

3.4            Tot het gehuurde behoren uitsluitend de in de overeenkomst omschreven ruimte(n) en de daarbij vermelde faciliteiten. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoren centrale entrees, gangen, trappen, toiletten, de buitenterreinen en parkeerplaatsen niet tot het gehuurde.

3.5            Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Locatie het gehuurde voor een ander doel te gebruiken dan omschreven in de overeenkomst of het gehuurde (geheel of gedeeltelijk) onder te verhuren of in gebruik aan derden te verstrekken.

Artikel 4: Prijzen

4.1            Prijzen in offertes en andere genoemde aanbiedingen zijn in Euro’s en exclusief BTW en andere heffingen of leges van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4.2            Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

4.3            In geval van verhoging van de kostprijs, na de totstandkoming van de overeenkomst, is Locatie gerechtigd deze verhogingen aan Opdrachtgever door te berekenen. Locatie zal dit vooraf schriftelijk melden.

4.4            Een prijsverhoging als bedoeld onder 4.3 geeft Opdrachtgever de bevoegdheid om de overeenkomst in overleg met Locatie te beperken, zodat de overeengekomen prijs niet behoeft te worden verhoogd.

Artikel 5: Gastenaantal

5.1            Het tussen partijen overeengekomen gastenaantal kan eenzijdig door Opdrachtgever worden verlaagd met een maximum van eenmalig 5%. De kosten van deze wijziging, daar waar van toepassing, komen voor rekening van Opdrachtgever. Een grotere verlaging van het gastenaantal, dan wel een verhoging van het gastenaantal kan slechts na overeenstemming tussen beide partijen over de gevolgen.

Artikel 6: Betalingen

6.1            Locatie hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na ontvangst van de aanbetalingsfactuur en/of eindfactuur, tenzij anders vermeld in de offerte. Opdrachtgever zal betalingen verrichten zonder recht op verrekening of opschorting.

6.2            Locatie hanteert een aanbetaling, welke wordt vastgesteld in de overeenkomst. De aanbetalingsfactuur wordt verzonden na bevestiging van de opdracht.

6.3            Wanneer de onder art. 6.2 omschreven aanbetaling niet tijdig is voldaan, heeft Locatie het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden zonder dat Opdrachtgever tot enige schadevergoeding gerechtigd is. Opdrachtgever is in geval van ontbinding een vergoeding verschuldigd conform het bepaalde in art. 7.1.

6.4            Locatie is gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze zekerheid geeft in de vorm van een bankgarantie voor de betaling van toekomstige termijnen.

6.5            In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating tot de schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Locatie op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7: Annuleringen en verplaatsingen

7.1            Indien Opdrachtgever na bevestiging van de opdracht aan Locatie de opdracht annuleert, opzegt of ontbindt, is Opdrachtgever de navolgende vergoeding verschuldigd aan Locatie:

 • Zaalhuur: 100%
 • Voor alle overige in de bevestigde overeenkomst genoemde onderdelen, worden de kosten als volgt berekend:
  • van 6 tot 3 maanden voor aanvang van het evenement: 10% van de reserveringswaarde
  • van 3 tot 2 maanden voor aanvang van het evenement: 25% van de reserveringswaarde
  • van 2 maanden tot 4 weken voor aanvang van het evenement: 50% van de reserveringswaarde
  • van 4 weken tot 2 weken voor aanvang van het evenement: 75% van de reserveringswaarde
  • minder dan 2 weken voor aanvang van het evenement: 100% van de reserveringswaarde
  • In geval van annulering gelden voor door externe leveranciers geleverde zaken de voorwaarden van de betreffende leverancier. Deze worden als bijlage bij de offerte toegestuurd.

7.2            Annulering door Opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk gebeuren. Voor de berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag waarop de schriftelijke annulering Locatie bereikt heeft.

7.3            Locatie heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst niet uit te voeren indien er sprake is van overmacht of een zodanige situatie dat uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet van Locatie verlangd kan worden, zoals een sluiting van de evenementenlocatie op last van de overheid, een pandemie of een (natuur)ramp.

7.4            Indien de opdracht niet uitgevoerd kan worden i.v.m. coronamaatregelen die door de overheid zijn opgelegd, kan er kosteloos verplaatst worden. Een aanbetaling ter hoogte van de zaalhuur zal gefactureerd worden. Indien er reeds een aanbetaling is voldaan, zal deze niet geretourneerd worden. Wanneer de opdrachtgever niet wil verplaatsen maar annuleren, worden annuleringskosten ter hoogte van de zaalhuur in rekening gebracht of verrekend met de aanbetaling.

Artikel 8: Uitvoering

8.1            Locatie voert de overeenkomst naar beste kunnen uit en is gerechtigd bij en voor de uitvoering hiervan derden in te schakelen, indien dit naar het oordeel van Locatie een goede en efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

8.2            De (totstandkoming van) de uitvoering van de opdracht dient te geschieden in overleg met Locatie.

8.3            Indien voor de uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt Opdrachtgever zorg voor een tijdige verkrijging van de toestemming op kosten van Opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt uiterlijk één week voor de uitvoering van de opdracht schriftelijk bewijs aan Locatie dat de toestemming verkregen is. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor risico van Opdrachtgever.

8.4            Indien Opdrachtgever en/of gasten van Opdrachtgever etenswaren meenemen van Locatie, is dat voor eigen risico.

8.5            Tenzij voorafgaande aan uitvoering uitdrukkelijke schriftelijk toegestemd door Locatie mogen geen veranderingen aan het gehuurde en overige ruimte(n) en (buiten)terreinen worden aangebracht.

8.6            Opdrachtgever aanvaardt het gehuurde in de staat waarin het gehuurde zich bij aanvang van de huurperiode bevindt. Bij het einde van de huurperiode geconstateerde gebreken worden geacht te zijn ontstaan tijdens de huurperiode, tenzij huurder aannemelijk kan maken dat bedoelde gebreken (zoals schade) reeds vóór de huurperiode bestonden.

8.7            De kosten voor schoonmaak zijn te allen tijde op basis van nacalculatie en de in de begroting opgenomen voorcalculatie is op basis van reguliere schoonmaakkosten.

Artikel 9: Klachten/reclames

9.1            Opdrachtgever is verplicht tijdens de uitvoering van de verstrekte opdracht te controleren of

de uitvoering van de opdracht overeenkomt met de wensen van Opdrachtgever.

9.2            Een eventuele tekortkoming zal Locatie binnen een redelijke termijn herstellen. Opdrachtgever blijft verplicht tot betaling van de overeengekomen prijs.

9.3            Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd binnen 7 dagen na uitvoering van de
opdracht gemaakt te worden.

9.4            Locatie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor tekortkomingen veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van Opdrachtgever of derden, dan wel door van buiten komende oorzaken.

Artikel 10: Aansprakelijkheid en schade

10.1          Alles wat door of vanwege Opdrachtgever in het gebouwen en/of het gehuurde is gebracht, bevindt zich daar voor rekening en risico van Opdrachtgever. Locatie belast zich niet met het verzekeren en/of bewaken daarvan.

10.2          Locatie is niet aansprakelijk voor beschadiging aan of verlies van goederen, eigendommen en geldswaarden en persoonlijke ongevallen van Opdrachtgever of van derden (waaronder begrepen genodigden, het publiek en uitvoerenden) door welke oorzaak ook, behoudens opzet of grove schuld van Locatie of haar personeel. Opdrachtgever vrijwaart Locatie voor aanspraken van derden (als hiervoor bedoeld).

10.3          De aansprakelijkheid van Locatie voor gevolgschade (waaronder winstderving, gemiste besparingen, reputatieschade en bedrijfsstagnatie) is uitgesloten. De aansprakelijkheid van Locatie is beperkt tot het bedrag van de overeengekomen prijs.

10.4          Indien de verhouding van de aan Opdrachtgever te leveren prestatie ten opzichte van de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade daartoe aanleiding geeft, zal de door de Opdrachtgever te vergoeden schade worden gematigd.

10.5          Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het handelen en nalaten van bezoekers, gasten, door haar ingeschakelde derden, etc. tijdens de opdracht (waaronder doch niet beperkt tot het evenement).

10.6          Locatie heeft het recht door haar geconstateerde schade aan muren, vloeren e.d. in de gehuurde ruimte(n) en aan de daarin aanwezige goederen te laten herstellen op kosten van Opdrachtgever, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de betreffende ruimte(n) door Opdrachtgever dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.

10.7          Schade aan of verlies van goederen in eigendom bij Locatie en/of bij door Locatie gecontracteerde leveranciers veroorzaakt door Opdrachtgever en/of zijn genodigden, werknemers of ingeschakelde derden, moeten door Opdrachtgever aan Locatie integraal worden vergoed.

Artikel 11: Veiligheid en informatie

11.1          Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal Opdrachtgever voor eigen kosten en voor eigen risico zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen voor artiesten, door haar ingeschakelde derden, gasten en bezoekers. Indien reeds afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is Locatie niettemin gerechtigd om op ieder gewenst moment aanvullende eisen te stellen, wanneer omstandigheden hiertoe aanleiding zijn.

11.2          De inrichting, het gebruik en de oplevering van het gehuurde geschiedt in overleg met Locatie en met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften van Locatie, welke te vinden zijn op cultuurhavenveghel.nl

11.3          Opdrachtgever is gehouden alle informatie waarvan zij weet dan wel waarvan zij behoort te weten dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, tijdig aan Locatie te verstrekken. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie.

11.4          Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afdracht van de vergoedingen wegens het gebruik van (intellectuele eigendoms)rechten van derden (waaronder doch niet beperkt tot Buma/Stemrarechten).

Artikel 12: Overmacht

Omstandigheden welke niet aan Locatie te wijten zijn, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden (niet uitsluitend beperkt tot extreem weer, intrekking van een of meerdere vergunningen en nationale rouw) geeft haar het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Locatie behoudt in dat geval haar recht op vergoeding van werkelijke kosten.

Artikel 13: Toepasselijk recht

13.1          Op alle rechtsbetrekkingen tussen Locatie en Opdrachtgever gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2          Bij verschil van uitleg tussen de Nederlandse tekst en eventuele buitenlandse vertalingen daarvan is de uitleg volgens de Nederlandse tekst bindend.

13.3          Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de rechtbank Oost-Brabant, Locatie ’s-Hertogenbosch.